Müügi- ja tagastustingimused

Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond, registrikoodiga 90005937, aadressiga Sõle tn 23/1,
Tallinn 10614 (edaspidi: Fond) ja klient, kes vormistab Fondi E-poes tellimuse ja
identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi: Klient), sõlmivad
käesolevaga E-poe kasutamise lepingu alljärgnevatel tingimustel (edaspidi:
Kasutustingimused).

1. E-poe olemus

1.1 E-pood on Fondi poolt loodud ja hallatav internetipood, kus Fond vahendab
komisjonimüügi korras kolmandatest isikutest kunstnike (edaspidi: Tootjad) toodete
(edaspidi: Toode) müüki Kliendile.
1.2 Fondi müüb oma nimel ja Tootjate arvel Tooteid klientidele. E-poest ostu sooritamisel
sõlmitakse müügileping, mille poolteks on Fond ja Klient.

2. Üldsätted

2.1. Fond ja Klient juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest,
teistest Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ning Kasutustingimustes
kokkulepitust.
2.2. Fondil on õigus mistahes ajal ja ühepoolselt muuta Kasutustingimusi, teavitades sellest
Klienti E-poe veebilehel.
2.3 Fond on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja EveryPay-le.

3. Tellimuse esitamine ja E-poes müüdavad Tooted

3.1 Ostu sooritamise protsessi E-poes toimub alljärgnevalt:
3.1.1 Klient valib välja Toote;
3.1.2 Klient valib Toote juures välja ostu ja / või annetuse summa;
3.1.3 Klient lisab Toote ostukorvi ja kinnitab ostukorvi;
3.1.4 Klient esitab lahtreid täites tellimusega seonduva tarne info (sh, millises
pakiautomaadist Klient soovib Toote kätte saada):
3.1.5 Klient suundub maksma valides pangalingi;
3.1.6 Klient sooritab makse maksekeskuse pangalingil ja valib “tagasi kaupmehe juurde”;
3.1.7 Klient saab tellimuse kohta kinnituse e-kirja teel.
3.2 E-poes saab tasuda eurodes ja ainult Eesti pangalingi abil.
3.3. E-poes kuvatud pildid (sh fotod) on illustratiivse tähendusega ning võivad mõistlikult
vähesel määral erineda tegelikust Tootest.
3.4. Toodete kirjeldused ei pruugi olla ammendavad.
3.5. Kui Kliendi tellimust ei ole võimalik täita mõistliku tarneaja jooksul, siis võtab Fond
Kliendiga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või makstud raha tagastamise.
Kliendile tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast
tellimuse esitamist.
3.6. Tooteid müüakse nii füüsilistele- kui ka juriidilistele isikutele.
3.7. Klient kinnitab, et on vähemalt 18 aastane.
3.8. Klient valib välja soovitud Toote, sisestab tellimuse täitmiseks vajalikud andmed
(perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, e-post, tarneaadress, postiindeks) ning tasub Toote
eest internetipanga pangalingi vahendusel.
3.9. Klient kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed. Fond ei vastuta Kliendi
poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittekohase täitmise,
mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.10. Kui Klient on saatnud E-poe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud, siis
loetakse, et Fondi ja Kliendi vahel on sõlmitud müügileping võlaõigusseaduse tähenduses
ning arvestades Kasutustingimustes sätestatud tingimusi (edaspidi: Müügileping).
3.11. Ostja e-posti aadressi kasutatakse talle tellimuse info edastamiseks ja mõne aja möödudes võidakse saata e-kiri fondi info jagamise eesmärgil. Ostjal on õigus nõuda oma andmete kustutamist kunstaitabalustadaelu.ee andmebaasist.

4. Toodete hinnad

4.1. Kõik E-poes märgitud Toodete hinnad on eurodes ja hinnale ei lisandu täiendavaid
riiklikke makse.
4.2. Toote hinnale lisandub Toote Kliendi asukohta vedamise tasu (edaspidi: Veokulu)
vastavalt E-poes välja toodud Veokulule.
4.3. Fondil on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu
pärast Kliendi tellimuse esitamist ja selle eest tasumist (st Müügilepingu sõlmimist), siis
kohustub Fond tarnima Kliendile Toote tellimuse hetkel kehtinud hinnaga.

5. Toodete tarneaeg ja veotingimused

5.1. Kaubad toimetatakse Kliendini kasutades selleks kolmandast isikust veoteenuse osutajat.
5.2. Kauba tarneaeg sõltub Toote liigist ning tellitud Toodete mahust. Eripärasuste puhul on eeldatav tarneaeg märgitud E-poes Toote kirjelduses.
5.3. Kõik veetavad Tooted on kindlustatud alates Tootja juurest vedajale üleandmisest kuni
Kliendile üleandmise hetkeni.
5.4. Kindlustusjuhtumi saabumisel parandab Fond Tooted või parandamise võimatuse korral
asendab uutega. Kindlustusjuhtumiga seonduvat viivitust ei loeta Fondi lepingurikkumiseks,
eeldusel, et parandatud või asendatud Toode jõuab Kliendini Müügilepingujärgse tähtaja
jooksul, mis hakkab kulgema kindlustusjuhtumi aset leidmise hetkest.
5.5. Samuti ei loeta Fondi lepingurikkumiseks tarneaja ületamist juhul, kui Fondi viivituse on
tinginud kolmandate isikute viivitus (sealhulgas Tootjad või veoteenuse osutaja).
5.6. Tellitud Toote üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Kliendile või tema esindajale
isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele Toote üleandmine toimub
ainult eelneval kokkuleppel Kliendiga.
5.7 Tarnepartneriteks on Itella Smartpost ja Omniva. Tarneaeg on eeldatavasti 2-5 päeva aga sõltub asukohast ning muudest tingimustest.

6. Tagastamine ja taganemisõigus

6.1. Vastavalt võlaõigusseadusele võib Klient, kes on võlaõigusseaduse § 1 lg 5 mõttes
tarbija, sidevahendi abil sõlmitud müügilepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva
jooksul. E-poes sõlmitud lepingutele kehtib vastav 14-päevane taganemisõigus.
Taganemisõiguse teostamise tähtaeg algab päevast, mil Tooted on Kliendile kättetoimetatud.
6.2. Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-posti aadressile
liine@aitaalustadaelu.ee.
6.3. Müügilepingust taganemisel peab Klient ostetud Toote viivitamatult, kuid mitte hiljem
kui 30 päeva jooksul pärast Müügilepingust taganemisest teatamist oma kulul tagastama
Tootjale.
6.4. Tagastatav Toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja
kasutamata.
6.5. Kui tagastamisele kuuluv Toode ei vastanud Kliendi tellimusele, ei pea Klient
tagastamise kulusid kandma.
6.6. Fond tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Kliendile viivitamata, kuid hiljemalt 14
päeva möödumisel kõik Müügilepingu alusel saadud tasud, seahulgas Veokulu.
6.7. Fond võib keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni Klient on tagastanud Toote või
esitanud tõendi, et ta on selle tagasi saatnud.
6.8. Müügihind kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Fondile.
6.9. Juhul, kui pärast Toote tagastamist ilmneb, et Toode ei vasta punktis nimetatud
tingimustele, siis Toote müügihinda Kliendile ei tagastata ning tagastatud Toode jääb Tootja
juurde hoiule kuni selle Kliendile tagastamiseni. Sellisel juhul korraldab Klient ise Toote
tagastamise veo. Hoiustamise või Kliendile Toote tagastamisega seotud kulud katab Klient.
6.10. Punktis 6.1 sätestatud taganemisõigus ei kehti Toodete osas, mis on valmistatud
Kliendi eritellimusel. Toode on valmistatud eritellimusel, kui Kliendil on Tellimust esitades
võimalik määrata Toote olulisi omadusi – toote värv, mõõdud, materjal või muu Toote
füüsiline parameeter. Eritellimusel valmistatavate Toodete kuulutuse juures on vastav märge.

7. Toote Müügilepingu tingimustele mittevastavusest teatamine ja kaebuse esitamise
õigus


7.1. Vastavalt võlaõigusseaduses sätestatule vastutab Fond Toote lepingutingimustele
mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul Toote üleandmisest Kliendile. E-poest
ostetud Toodetele kehtib seega 2-aastane kaebuse esitamise tähtaeg.
7.2. Kaebuse võib esitada Toote konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade kohta.
7.3. Kaebuse esitamise tähtaeg hakkab kulgema alates Toote üleandmisest Kliendile.
7.4. Kaebuse esitamise aluseks on Toote müügiarve.
7.5. Kaebus tuleb esitada e-posti aadressile raili@aitaalustadaelu.ee.
7.6. Kaebus tuleb esitada eesti keeles ja koos võimalikult arusaadava kirjeldusega Tootel
esineva puuduse (puuduste) kohta.
7.7. Fond ei vastuta Toote puuduste eest:
7.7.1. mis on põhjustatud Toote juhuslikust või tahtlikust vigastamisest Kliendi poolt;
7.7.2. mis on põhjustatud Toote kasutusjuhendi eiramisest või mõistlikult sellise Toote
tavalise kasutamisel või valdamisel rakendatava hole eiramisest;
7.7.3. juhul, kui Toote detailidel on autogrammid, seerianumbrid, kontrollkleebised või muud
garantiitõkendid rikutud, vahetatud või eemaldatud.
7.8. Fond ei vastuta puuduste kõrvaldamata jätmise eest, kui puudus ei ilmnenud parandamise
käigus või kui Klient ei teavitanud selle esinemisest Toote parandusse toomise hetkeks.
7.9. Kui parandusse toodud Toodet ei ole kasutatud vastavalt Toote kasutusjuhendile, siis
kaebuse esitamise õigus Tootele ei laiene. Sellisel juhul koostatakse Kliendile koostöös
Tootjaga hinnapakkumine Toote parandamiseks või asendamiseks tasulises korras.
Hinnapakkumisest loobumise korral on Klient kohustatud tasuma käsitlustasu Toote vea
tuvastamise ja veo korraldamise eest. Sõltuvalt Tootest jääb käsitlustasu vahemikku 50 kuni
150 eurot.
7.10. Kaebus ei kuulu lahendamisele ka juhul, kui Fond tõestab, et Tootel esinevad puudused
on tekkinud muul viisil Kliendi süül. Toote parandamine toimub taolisel juhul punktis Kui
parandusse toodud Toodet ei ole kasutatud vastavalt Toote kasutusjuhendile, siis kaebuse
esitamise õigus Tootele ei laiene. Sellisel juhul koostatakse Kliendile koostöös Tootjaga
hinnapakkumine Toote parandamiseks või asendamiseks tasulises korras. Hinnapakkumisest
loobumise korral on Klient kohustatud tasuma käsitlustasu Toote vea tuvastamise ja veo
korraldamise eest. Sõltuvalt Tootest jääb käsitlustasu vahemikku 50 kuni 150 eurot.
väljatoodud tingimustel.
7.11. Eriarvamuste korral on Fond kohustatud Tootel esineva puuduse tekkepõhjuste
väljaselgitamiseks tegema ekspertiisi (Fondi valitud ekspert) kuue kuu jooksul alates Toote
Kliendile üleandmise kuupäevast. Kui ekspertiisi tulemusena selgub, et puudus on tingitud
Kliendist ja Klient ei nõustu sellega, siis on Kliendil õigus nõuda sõltumatu ekspertiisi
(Kliendi poolt heaks kiidetud ekspert) teostamist. Kui sõltumatu ekspertiisi tulemus tõestab,
et puudus on tekkinud Kliendist tulenevalt, siis hüvitab ekspertiisi kulud Klient.
7.12. Kui Klient esitab Toote kohta kaebuse pärast kuue kuu möödumist Toote Kliendile
üleandmise kuupäevast ja ekspertiisi käigus selgub, et Toode on puuduseta, siis kannab kõik
kaebusega Kliendile ja Fondile tekkinud kulud Klient.
7.13. Kui kaebuse aluseks oleva Toote parandamine osutub võimatuks või selle tootmine on
lõpetatud, siis Kliendi nõusolekul asendatakse Toode samaväärse Tootega.

8. Fondi ja Kliendi vastutus

8.1. Juhul kui Fondi tegevuse või tegevusetuse tõttu tekib Kliendile kahju siis lasub Fondil
Kliendi ees lepinguline ja/või lepinguväline vastutus vaid Toote müügihinna ulatuses. Juhul,
kui Kliendile tekkiv kahju on suurem, on Fondi vastutus piiratud Toote müügihinnaga.
Ühelgi juhul ei vastuta Fond Kliendile tekkinud puhtmajandusliku kahju hüvitamise eest.
8.2. Klient kohustub kasutama E-poodi üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele
tuginedes.
8.3. Klient vastutab E-poe Kasutustingimuste, seaduse või heade tavade vastasest
kasutamisest Fondile, teistele Klientidele, veoteenuse osutajale või kolmandatele isikutele
tekkinud kahju eest.

9. Vaidluste lahendamine

9.1 Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressil
info@aitaalustadaelu.ee.
9.2 Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik
pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust
esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel
sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
9.3 Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole .

10. Kasutustingimuste kohustuslikkus ja siduvus

10.1. Kasutustingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.
10.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun Fondi E-poe
kasutamise tingimustega”, kinnitab Klient, et on tutvunud Kasutustingimustega, neist aru
saanud, nõustub Kasutustingimustega ning soovib neil tingimustel astuda Fondiga
lepingulisesse suhtesse.